ÚVOD JUNIORKA SPOLEK TURNAJ VETERÁNI

SPOLEK POHÁROVÁ STŘEDA

VEDENÍ ČLENOVÉ PREZIDENTI STANOVY
logo2020

VEDENÍ SPOLKU
(24.2.2024)

Petr Fejt
(prezident)

Petr Fejt

Jan Veselý
(víceprezident)

Jan Veselý

David Zadražil
(pokladník)

David Zadražil

ČLENOVÉ SPOLKU POHÁROVÁ STŘEDA
(24.3.2024)

Radomír Bartoň

Miloslav Brabec ml.

Matěj Brnický

Jan Čermák

Michal Fejt

Petr Fejt

Klára Hekrlová

Marek Hekrle

Pavel Heřmánek

Richard Chylík

Martin Kolman

Josef Morkus

Luboš Morkus

Jan Pilát

Josef Sácký

Martin Šrámek

Martin Urbánek

David Vacek

Jan Vacek

Jan Veselý

Miroslav Veselý

David Zadražil

BÝVALÍ ČLENOVÉ SPOLKU
(čestní členové)

Petr Bašta

Miloslav Brabec

Josef Brnický

Marek Brnický

Michal Brož

Bronislav Bruzl

Bohumil Bukovjan

Vladimír Demeter

Petr Dvořáček

Miroslav Fejt

Petr Hájek

Vladimír Hekerle

Gerhard Honzák

Rostislav Kruntorád

Jaroslav Přikryl

Radek Sláma

+ Richard Šrámek

+ Tomáš Vacek

PREZIDENTI SPOLKU POHÁROVÁ STŘEDA
od roku 1994 do 2024

josef morkus
petr fejt
bronislav bruzl
mb
mv
petr fejt

STANOVY SPOLKU POHÁROVÁ STŘEDA

Spolek byl založen v souladu se zákonem č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Zaregistrován je pod č. II/s- OD II23765/94-R, dne 4. 3. 1994.
IČO 60544872

Název spolku:

Pohárová středa

Sídlo spolku:

Plandry čp.53, 588 41
(dle zápisu 1. ledna 2014 zapsáno:
Krajský soudem v Brně, oddíl L, složka 4588)

Cíl činnosti spolku:

Tento spolek je založen za účelem zajištění možnosti rekreační a malé kopané.

Doba trvání:

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Orgány spolku:
 1. výbor má tři členy: prezident, viceprezident, pokladník/jednatel
 2. výbor je volen valnou hromadou a to na jeden rok
 3. výbor je oprávněn jednat jménem spolku
 4. výbor zastupuje spolek na veřejnosti
 5. členem valné hromady je každý člen spolku
 6. valnou hromadu svolává pověřený člen výboru a to nejméně jedenkrát
  ročně, dále na žádost nejméně třetiny členů spolku
 7. k platnosti rozhodnutí valné hromady je třeba souhlas dvou třetin
  členů přítomných na jednání valné hromady
 8. valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní více
  než 50% členů spolku
 9. valná hromada je svolávána tak, že pověřený člen výboru vyzve všechny
  členy spolku k účasti na jednání valné hromady a to ústně nebo
  elektronickou poštou s minimálně týdenním předstihem
 10. výbor zajistí předání zápisu z valné hromady pro všechny členy spolku
 11. valná hromada hlasuje o zahájení a ukončení sezóny a o organizačním zajištění
  soutěží(projednání a odsouhlasení soupisky pro ligovou soutěž)
Výbor a valná hromada:
 1. valná hromada rozhoduje o způsobu jednání s orgány, organizacemi a občany
 2. členové spolku se mohou scházet kdykoli po celý kalendářní rok
 3. člen spolku nemusí být přítomen na hlasování o svém případném vyloučení ze spolku
 4. kandidát na členství ve spolku nemusí být přítomen na hlasování o přijetí
Práva členů spolku:
 1. rozhodovat o záležitostech spolku nebo blízce souvisejících s  jeho činností
 2. podávat návrhy týkající se činnosti a chodu spolku, které musí být projednány
 3. na požádání kdykoli nahlédnout do hospodaření vedení spolku
 4. být přítomen na všech akcích, které spolek pořádá


Povinnosti členů spolku:
 1. hájit zájmy spolku a chránit jeho dobré jméno
 2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s činností spolku,
  jejichž prezentaci na veřejnosti si spolek nepřeje
 3. respektovat a uplatňovat rozhodnutí valné hromady
 4. zaplatit členské příspěvky ve výši, kterou stanovilo hlasování valné hromady
 5. v rámci možností se účastnit ligové soutěže v malé kopané a společenských
  akcí pořádaných spolkem
Vznik členství ve spolku:

Členem spolku může být každý občan ČR mužského pohlaví, pokud to neodporuje
ustanovením zákonných předpisů i občan mužského pohlaví jiného státu, na základě návrhu
kteréhokoliv člena spolku za podmínek, že:
- je přijat na řádném hlasování valné hromady
- souhlasí se zněním stanov spolku
- je starší 18let

Zásady hospodaření:
 1. spolek požaduje na svých členech příspěvky, stanovené hlasováním valné hromady
 2. s příspěvky spolku hospodaří zvolený výbor, za kontroly všech členů spolku
 3. s výsledky hospodaření je výbor povinen seznamovat valnou hromadu
 4. zdrojem příjmů spolku může být též příspěvek od právnické nebo fyzické osoby
 5. příjmy spolku mohou být použity pouze takovým způsobem, který je v souladu s cílem
  spolku a se kterým souhlasí usnášeníschopná většina spolku
 6. do účetnictví spolku, které zajišťuje pokladník, může nahlížet každý člen spolku
 7. v případě zániku spolku je výbor povinen provést finanční vypořádání a rozdělit prostředky
  spolku rovným dílem mezi všechny své členy
Přechodná a závěrečná ustanovení:

Existence tohoto spolku, jeho činnost a vše, co s tím souvisí, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
Jakékoli změny stanov spolku lze činit jen na řádném hlasování
valné hromady, při dodržení písemné formy.Zpracováno ke dni 29. 1. 2016